Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASA BLANCA 

("ALGEMENE TICKETVOORWAARDEN")

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (contractuele) verhoudingen die worden aangegaan door u (“U”) en CASA BLANCA (georganiseerd door Happy Few) met maatschappelijke zetel te Waterloostraat 35, 2600 Antwerpen (België) (hierna de “Organisator”), en op alle producten en diensten die door Casa Blanca (georganiseerd door Happy Few) worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld.

1.2  De Organisator behoudt zich echter het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij deze wijzigingen van kracht worden zodra ze op haar website www.casablancaconcerts.be (de “Website”) gepubliceerd zijn. Met het oog hierop verzoeken wij u vriendelijk de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

1.3 Elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden leidt tot het verlies van het recht op toegang tot het evenement in kwestie, zonder betaling van een schadevergoeding en met nietigverklaring van het ticket in kwestie.

1.4 Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijken, doet dit geen afbreuk aan de wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. Bijwonen van evenementen, personaliseren van tickets

2.1 Alle door of in opdracht van de Organisator uitgegeven tickets (de “Tickets”) zijn persoonsgebonden, d.w.z. dat alleen de persoon die houder is van het Ticket en het daarin vervatte recht van aanwezigheid, het recht heeft om toegang tot het evenement te eisen. Het recht om deel te nemen aan de evenementen van de Organisator bestaat uitsluitend op basis van de bezoekersovereenkomst (contract voor deelname aan een evenement), dewelke de bezoeker heeft gesloten met de Organisator (in het kader van zijn bestelling van een Ticket). 

2.2 Het bewijs dat de bezoeker een contractpartner is en dus ook het recht heeft verworven om het evenement bij te wonen, wordt geleverd door het voorleggen van het persoonsgebonden Ticket en – op verzoek van de Organisator – een identiteitsbewijs met foto. De Organisator behoudt zich het recht voor de toegang tot het evenement te weigeren, met name door het blokkeren van het Ticket, aan tickethouders die het recht om het evenement bij te wonen niet hebben verworven of tickethouders die niet kunnen bewijzen dat zij dit recht bezitten. Indien de Organisator de houder van het  Ticket toelaat, wordt hij tevens ontheven van zijn prestatieverplichting ten opzichte van de contractpartner indien de houder van het ticket niet identiek is aan de contractpartner die gerechtigd is het evenement bij te wonen.

2.3 Een bijkomende voorwaarde voor het bijwonen van het evenement is dat de bezoeker bij binnenkomst het Ticket met zijn/haar voor- en achternaam toont of scant in de lezer.

2.4 Een derde wiens naam niet op het Ticket staat, krijgt alleen toegang tot het evenement indien hij of zij gelijktijdig met de persoon wiens naam op de  Tickets staat, het evenement betreedt.  Door het  Ticket aan te bieden bij de ingang van het evenement (met name door de autorisatiecode in te scannen in de lezer), verklaart de bezoeker dat hij/zij bevoegd is om het evenement bij te wonen.

3. Speciale voorschriften tijdens de Covid-19-pandemie

3.1 De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing op het bijwonen van, de toegang tot en het verblijf in evenementen die moeten plaatsvinden onder bijzondere voorwaarden of vereisten die door een autoriteit zijn opgelegd in verband met de Covid-19-pandemie (“Coronapandemie”).

3.2 De bezoeker erkent dat tijdens de Coronapandemie evenementen mogelijk niet in de gebruikelijke vorm kunnen plaatsvinden vanwege officiële vereisten. Dit betekent met name dat het om deze redenen mogelijk is dat de bezoeker evenementen waarvoor hij/zij oorspronkelijk het recht op aanwezigheid had verworven niet of niet zoals bedoeld kan bijwonen.

3.3 De Organisator heeft het recht om, bijvoorbeeld met het oog op de naleving van de afstandszones of de eisen inzake bescherming en hygiëne, achteraf staanplaatsen om te zetten in zitplaatsen of de houder van het ticket andere zitplaatsen van dezelfde categorie toe te wijzen dan de bestelde. In dit geval heeft de tickethouder geen recht op schadevergoeding ten opzichte van de Organisator, en kan de Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3.4 In verband met de aankoop van tickets voor evenementen tijdens de Coronapandemie kan het voorkomen, bijvoorbeeld bij een door de Belgische overheid ingevoerde vermindering van het oorspronkelijk toegestane aantal bezoekers in geval van een toename van het aantal besmettingen in verband met de Coronapandemie, dat de bezoeker feitelijk niet in staat is een evenement bij te wonen waarvoor hij een aanwezigheidsrecht heeft gekocht of een Ticket heeft ontvangen. In voorkomend geval erkent de koper dat de Organisator het recht heeft om in individuele gevallen oorspronkelijk toegewezen Tickets of aangekochte aanwezigheidsrechten te annuleren. Ook in dit geval zal de selectie van de betrokken tickets geschieden door middel van een transparante, niet-discriminerende procedure volgens vooraf vastgestelde specificaties. In dat geval krijgt de bezoeker de prijs van het Ticket dat hij/zij volledig had betaald, terugbetaald; service-, transactie- en verzendkosten worden niet terugbetaald.

3.5 De toegang tot het evenement kan verder worden geweigerd, zonder dat de Organisator enige schadevergoeding verschuldigd is, indien de houder van het toegangsbewijs:

  • de geldende hygiëne- en gedragsrichtlijnen schendt, met name indien de houder van het toegangsbewijs geen geldig “CovidSafe”-certificaat kan voorleggen (d.w.z. bewijs van inenting tegen het Coronavirus, bewijs van genezing en/of, bewijs van een goedgekeurde Covid-19-test die niet ouder is dan 24 uur op het ogenblik van toegang tot het evenement);
  • besmet is met het Coronavirus, bewust in contact is geweest met een persoon die positief getest heeft op het Coronavirus of typische symptomen heeft van een infectie met het Coronavirus (typische symptomen zijn, bijvoorbeeld: enige ernstige ademhalingssymptomen, koorts, aantasting van reuk- en smaakzin);
  • de laatste 14 dagen in een risicogebied, een hoog risicogebied of een gebied met een virusvariant heeft verbleven en dit aanleiding geeft tot officiële verplichtingen die relevant zijn voor het bezoek aan het evenement (bv. quarantaine, verplichte tests, enz.).

3.6 Indien, om een belangrijke reden zoals officieel voorgeschreven beschermings- en hygiënemaatregelen opgelegd door de Belgische overheid, bepaalde eisen moeten worden nageleefd en/of bewijzen en/of informatie moeten worden verkregen van de koper voorafgaand aan de aankoop van een Ticket en/of aan de toegang tot het evenement (bijvoorbeeld bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve testresultaten, de verplichting om een mondmasker te dragen of verklaringen over de gezondheidstoestand of een verblijf in risicogebieden) heeft de Organisator het recht om, binnen de door de wetgeving inzake gegevensbescherming toegestane grenzen, dergelijke bewijzen en/of verklaringen van elke bezoeker te verkrijgen en om te controleren of aan de gespecifieerde vereisten is voldaan. De koper erkent en stemt ermee in dat indien hij/zij niet aan de toepasselijke vereisten voldoet of nalaat de gevraagde bewijzen of verklaringen te verstrekken, de koper de toegang tot het evenement wordt ontzegd of de toegang tot de aankoop van de Digitale Tickets wordt ontzegd.

3.7 Om besmettingsketens te traceren in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de Coronapandemie, kan het nodig zijn dat de Organisator de contactgegevens van de bezoeker registreert en, indien nodig, deze gegevens aan de autoriteiten doorgeeft op hun verzoek. De koper erkent dit en erkent dat hij de Organisator niet aansprakelijk kan stellen voor dergelijke handelingen, van welke aard dan ook. Met name in het geval van een aantoonbare besmetting van een persoon met het Coronavirus tijdens het evenement, kan de Organisator verplicht zijn deze gegevens en het tijdstip van het bezoek door te geven aan de bevoegde gezondheidsinstantie, zodat deze contact kan opnemen met de bezoeker om eventuele besmettingsketens zo snel mogelijk op te sporen en te onderscheppen. De gezondheidsautoriteit neemt vervolgens contact op met de bezoeker en vraagt, indien nodig, de contactgegevens op van de andere ticketgebruikers die samen met de ticketkoper in het stadion waren. Door het bestellen van een ticket of het in ontvangst nemen van het bijhorende Digitaal Ticket via het digitale ticketloket verplicht iedere klant zich derhalve tot het verstrekken van de benodigde gegevens (naam, adres, contactgegevens) van iedere bezoeker die samen met de koper het evenement zal bijwonen.

3.8 Voor het in artikel 3.7 beschreven doel verwerkt de Organisator de voor- en achternaam van de klant, zijn contactgegevens voor beveiligde bereikbaarheid (telefoon of e-mail), evenement, zitplaats en het aantal gekochte digitale tickets. De Organisator verwerkt deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting (Art. 6, 1, c) van de Verordening (EU) 2016/679). Dit omvat ook de noodzakelijke doorgifte aan de autoriteiten. De Organisator zal de persoonsgegevens slechts verwerken zolang dit noodzakelijk en toegestaan is op basis van de respectieve wettelijke norm. Daarna zal de Organisator de gegevens verwijderen.

4. Beperkingen

4.1  Tickets kunnen worden verkocht met bepaalde toegangs- of gebruiksbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot, zalen met een minimum toegangsleeftijd, niet-aangrenzende zitplaatsen, beperkte hoogte, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij op het moment van aankoop van de Tickets alle informatie heeft gelezen die op de website van de Organisator wordt verstrekt met betrekking tot deze beperkingen.

4.2 De hoeveelheid tickets die beschikbaar is voor verkoop varieert afhankelijk van het evenement. Tickets zijn verkrijgbaar via online reserveringen. Tickets voor populaire evenementen kunnen zeer snel uitverkocht zijn. De Organisator geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de Tickets. Af en toe kunnen extra Tickets worden vrijgegeven vóór het evenement. De Organisator is hiertoe echter in geen geval verplicht.

4.3 De aankoop van Tickets is uitsluitend voorbehouden aan personen die in het bezit zijn een geldige krediet-/betaalkaart die op hun naam staat.

4.4 De koper moet al zijn/haar inloggegevens voor de ticketapplicatie en de Website (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) strikt vertrouwelijk houden en moet de Organisator onmiddellijk op de hoogte stellen als hij/zij ongeoorloofd gebruik van zijn/haar gebruikersaccount opmerkt of vermoedt. De koper is verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van de ticketapplicatie of de Website van de Organisator. De koper is gebonden aan en aansprakelijk voor alle intentieverklaringen tot aankoop van Tickets die worden verzonden met gebruikmaking van zijn/haar inloggegevens of wachtwoord.

4.5 De koper mag geen gebruik maken van webcrawler software of op enige andere wijze (automatisch of handmatig) proberen de ticketapplicatie, Website of de inhoud daarvan van de Organisator te controleren of te kopiëren. De koper mag de werking van de ticketapplicatie of Website van de Organisator op geen enkele wijze negatief beïnvloeden, in het bijzonder niet door opzettelijk de systeeminfrastructuur van de Organisator te overbelasten. De Organisator zal redelijke burgerrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen elk illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van zijn ticketapplicatie of Website, in het bijzonder in geval van ongeoorloofde aankoop of verkoop van Digitale Tickets, het ongeoorloofd kopiëren van de Digitale Tickets, de ticketapplicatie of Website of het ongeoorloofd toepassen van een webcrawler of van andere software.

4.6 De volgende voorwerpen mogen niet worden meegenomen naar een evenementenlocatie: professionele opnameapparatuur, alcoholische dranken, glas, blikjes, drugs, vuurwerk, dieren, wapens en scherpe voorwerpen. Deze zullen door de beveiliging in beslag worden genomen. De Organisator behoudt zich het recht voor te verbieden om enige andere voorwerpen mee te nemen naar het evenement.

5. Betaling

5.1 De koper betaalt de totale aankoopprijs van de bestelde Tickets, evenals eventuele administratie-, leverings- en transactiekosten zoals aangegeven op het moment van de bestelling. Bijgevolg kan de totale prijs voor de Tickets hoger zijn dan de prijs die op de Tickets zelf is aangegeven. De ticketprijs en de leveringskosten, transactiekosten en/of reisbijdrage zijn inclusief BTW.

5.2 De koper die de bestelling van Tickets plaatst, is als enige verantwoordelijk voor de volledige betaling van de Tickets, zelfs wanneer de bestelling namens één of meerdere derden wordt geplaatst.

5.3 Alle bestellingen worden geplaatst onder voorbehoud van verificatie van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles ten aanzien van de koper. De koper erkent dat, indien dergelijke betalingsgegevens niet kunnen worden geverifieerd, de bestelling van Tickets zal worden geannuleerd.

5.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om aankopen van Tickets waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat deze op frauduleuze wijze zijn gedaan, te annuleren.

6. Bezorging van de toegangsbewijzen

6.1 Alle (correct) aangekochte en door de koper betaalde Tickets worden via mail verzonden. Elke barcode/QR-code vertegenwoordigt één enkel Ticket, waarmee de tickethouder het evenement kan betreden.

6.2 Het Ticket wordt gescand bij de ingang van het evenement door het tonen van het Ticket, uitgeprint of digitaal. Het Ticket mag slechts één keer gescand worden op de datum vermeld op het Ticket. Indien dezelfde barcode/QR-code meermaals wordt voorgelegd, zal enkel het eerste Ticket dat aan de ingang wordt gescand toegang krijgen tot het evenement. De daders van elke poging tot diefstal, vervalsing of fraude zullen worden vervolgd.

6.3 Alleen tickets die correct zijn weergegeven en gescand aan de ingang van het evenement, krijgen toegang tot het evenement. 

7. Geen herroepingsrecht

7.1 Onverminderd de artikelen 2 heeft de koper geen herroepingsrecht. Overeenkomstig artikel VI.53, 12 van het Wetboek van economisch recht, kan de koper zijn herroepingsrecht (overeenkomstig artikel VI.47) niet uitoefenen voor de levering van diensten in verband met vrijetijdsbesteding indien in de overeenkomst een bepaalde uitvoeringsdatum of -periode is vermeld.

8. Aansprakelijkheid  

8.1 De Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor fraude, grove nalatigheid of grove fout. In geen geval is de Organisator aansprakelijk voor enige indirecte - of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, reputatieverlies, verlies van gegevens, verlies van omzet, gederfde inkomsten, productiebeperkingen, verlies van klanten of vorderingen van derden.

8.2 De totale gezamenlijke aansprakelijkheid van de Organisator die voortvloeit uit, of verband houdt met, de aankoop van Tickets zal in geen geval hoger zijn dan het totale bedrag van de door de koper betaalde aankoopprijs voor het (de) desbetreffende Ticket(s).

8.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door bij het evenement betrokken derden.

9. Gegevensbescherming

9.1 Het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator is van toepassing op het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens. U kunt het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator opvragen bij info@casablancaconcerts.be.

10. Recht op afbeelding 

10.1 Door de aankoop van Tickets voor een evenement verleent de koper aan de Organisator (of de door hem aangewezen entiteiten) het recht om de koper en andere bezoekers voor wie de koper de Tickets heeft gekocht, te filmen en op te nemen, als onderdeel van het publiek.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

11.1 Op de Algemene Voorwaarden en de bezoekersovereenkomst gesloten tussen de Organisator en de koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en het bezoekerscontract zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken gevestigd te Antwerpen.

Antwerpen 30 november 2021

Casa Blanca / Happy Few 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x